Všeobecné obchodní podmínky společnosti AVEROY FISHING s.r.o.

Vážení zákazníci,vážení rybáři,

pozorně si ještě před objednáním služby nebo souboru služeb,které Vám nabízíme přečtěte tyto podmínky a informace,tvořící nedílnou součást smlouvy.Tato smlouva vzniká výhradně mezi Vámi a cestovní kanceláří AVEROY FISHING s.r.o. IČO: 28446631 (dále CK AF).

 1. Podmínky CK AF se řídí reklamačním řádem a přílohou živnostenského listu,stanovující podmínky pro provozování cestovní kanceláře.
 2. Podmínky CK AF nabývají účinnost podpisem klienta na přihlášce a jsou součástí smlouvy mezi cestovní kanceláří a zákazníkem.K uzavření smlouvy mezi klientem a cestovní kanceláří dochází přijetím řádně vyplněné a podepsané přihlášky a jejím zaknihováním ze strany cestovní kanceláře a nebo zaplacením zálohy ze strany klienta, pokud k této skutečnosti dojde dřív.
 3. Záloha je splatná do 20 dnů (pokud není dohodnuto jinak) od obdržení potvrzené závazné objednávky (zaslané elektronicky,poštou či osobně převzaté v CK). Zákazník je povinen zaplatit 50% z celkové částky dle objednaných služeb. Přijetím zálohy je služba závazně rezervována. Doplatek je nutno uhradit 40 dnů před odjezdem.Nezaplacení zálohy včas bude považováno za storno ze strany klienta,podléhající storno poplatkům.Bez platného zaplacení nemá cestující právo na poskytnutí služeb cestovní kanceláře.
 4. Cena je stanovena dohodou mezi cestovní kanceláří a klientem.Měnit ji lze pouze výjimečně v případě prokazatelných změn,např. devalvace Kč,změna kurzu Kč,dálničních poplatků,apod..O těchto změnách budete informováni a pokud by zvýšení přesáhlo 10%, je Vaším právem se změnou prokazatelně písemně nesouhlasit a cestovní kancelář vrátí všechny složené zálohy.
 5. Změny a odchylky jednotlivých služeb od dohodnutého obsahu jsou v jednotlivých prokazatelně nutných případech dovoleny.V případě změn informuje CK AF klienty okamžitě.
 6. CK AF může před nástupem cesty nebo po započetí cesty odstoupit od smlouvy a tuto vypovědět v případech:
  a) bez dodržení lhůty,když cestující narušuje vážným způsobem průběh cesty.CK AF tím získává nárok na plnou cenu a klient ztrácí nárok na další služby.Toto se zejména týká opilství klienta a včasného nenastoupení (nevystoupení)na trajekt.Klient se dál dopravuje sám na vlastní náklady.
  b) bez dodržení lhůty v důsledku tzv.vyšší moci-tj. z příčin,kterým CK AF nemohla ani při vynaložení veškerého úsilí zabránit.V případě přerušení cesty z důvodu vyšší moci je CK AF povinna učinit veškerá opatření k dopravě cestujícího zpět.Dodatečné náklady s tím spojené pak nesou obě strany rovným dílem.
 7. Pokud se cestující nedostaví nebo zmešká odjezd,nemá v pořádku cestovní doklady,zruší cestu v den odjezdu ,je-li před započetím cesty nebo v jejím průběhu ze zájezdu vyloučen,má CK AF právo na plnou úhradu nákladů.
 8. Cestovní kancelář je pojištěna proti úpadku,z pojistky je hrazena doprava do ČR a náklady klienta za neuskutečněný zájezd.Pojistná smlouva na storno zájezdu,úraz a škody vzniká výhradně mezi cestujícím a pojišťovnou.
 9. CK AF neručí za eventuální zpoždění.Upozorňujeme naše klienty na možnost vzniku zpoždění z technických důvodů např.(časově dlouhá celní prohlídka),z důvodu nepřízně počasí(rozbouřené moře)apod..CK AF neručí za škody,které mohou cestujícímu v důsledku zpoždění vzniknout.Při zpoždění nevzniká další nárok klienta vůči CK AF.
 10. Každý cestující je osobně zodpovědný za dodržení pasových,celních,zdravotních a dalších předpisů země,do které cestuje.Veškeré náklady,které vzniknou nedodržením těchto předpisů,nese cestující.Do Norska je možno na dospělou osobu vyvést 1 l nápoje s max.60% alkoholu + 1,5 l nápoje s max.22% alkoholu + 2 piva,nebo 5 l piva,200 ks cigaret.Alkohol a tabák mohou dovážet pouze osoby starší 18 let.Z Norska není povoleno vyvážet více než 18 kg mořských ryb a rybích výrobků na osobu.Ryby nebo rybí výrobky,které byly prokazatelně zakoupeny u registrovaného živnostníka se do limitu nepočítají.Trofejní ryba se nově započítává do vývozní kvoty.CK AF nenese odpovědnost za Vámi vyvážené množství ryb.
 11. Cestující je povinen v případě nedodržení služeb,nespokojenosti nebo reklamace veškeré závady neodkladně oznámit zástupci cestovní kanceláře.Ten je povinen v oprávněných případech zajistit nápravu.Právo reklamace zaniká 10 dnů po skončení pobytu.
 12. Na přání klienta provádíme změny v knihování,pokud je to možné.Za změnu, kterou klient stvrdí svým podpisem do 6 týdnů před odjezdem účtujeme 100,-Kč za jednu změnu.Pozdější překnihování podléhá stornovacím poplatkům.
 13. Správce objektu je oprávněn vyžádat si peněžitou záruku (kauci) ve výši 100 NOK na osobu.Tato kauce je vratná zpět po včasném předání čisté a nepoškozené chaty a lodě.
 14. Dopravu CK AF zajišťuje výhradně pro sedmi,čtrnácti a jednadvacetičlenné skupiny klientů.V případě zrušení zájezdu z důvodů nedosažení minimálního počtu klientů je CK AF povinna klienta písemně informovat o zrušení zájezdu nejpozději 30 dnů před odjezdem. U klientů, kterým zajišťuje dopravu CK AF, je váha zavazadel limitována na max. 50 kg v doporučené sestavě : 1 x příruční zavazadlo, 1x velká modrá polystyrenová bedna na přepravu ryb(popř. 2x menší bílá polyst. bedna), spoluzavazadlo o max. váze 20 kg, 1 x přepravní tubus na rybářské pruty. Veškerá zavazadla musí být opatřena jménem a adresou klienta.
 15. Zákazník má právo od uzavřené smlouvy odstoupit, a to osobním sdělením, doporučeným dopisem nebo jinou prokazatelnou formou. V takovém případě je povinen uhradit CK AF tyto storno poplatky:
  – 1/3 z celkové ceny při odstoupení od smlouvy ve lhůtě delší než 60 dnů před odjezdem
  – 2/3 z celkové ceny při odstoupení od smlouvy ve lhůtě 60 – 20 dnů před odjezdem.
  – Plnou cenu při odstoupení od smlouvy v době kratší než 20 dnů před odjezdem.
  Za datum odstoupení od smlouvy se považuje datum prokazatelného doručení na adresu CK AF.
  Stornovací poplatky nebude CK AF účtovat v případě,že se podaří zařadit náhradního cestujícího.V tom případě bude pouze účtována jedna změna překnihování,tedy 100,-Kč.
 16. Povinností každého klienta je mít vlastní ložní soupravu včetně prostěradla a toaletní potřeby.
 17. V den odjezdu jsou ubytovaní povinni uvolnit a předat řádně vyklizené a uklizené ubytovací prostory správci kempu v 8:00 – 10:00 hodin.
 18. Převzetí ubytovacích prostor novými klienty probíhá v den příjezdu od 14:00 hodin.
 19. Každý klient bere na sebe veškerá rizika,která mohou vzniknout při plavbě na motorových lodích,nebo při nevhodném chování v areálu kempu a okolí.Každý klient,který způsobí škodu na výše uvedených věcech je povinen škodu uhradit.
 20. Objednatel prohlašuje, že jím poskytnuté osobní údaje ohledně své osoby a dalších účastníků zájezdu, jsou správné, úplné a pravdivé. V případě, že by se toto tvrzení ukázalo jako nepravdivé, vystavuje se objednatel riziku povinnosti náhrady škody způsobené CK AF poskytnutím nesprávných údajů, popř. i postihu trestněprávnímu.
 21. Klient, který smlouvu podepsal je povinen seznámit se s těmito všeobecnými smluvními podmínkami osoby, které zastupuje a jsou zapsané na první straně cestovní smlouvy. Pro CK AF je podepsaná smlouva brána tak, že všichni klienti zapsaní na první straně smlouvy byli seznámeni se všeobecnými smluvními podmínkami.